Doktorgradsavhandling – Gratulerer til Ekaterina Christensen med doktorgrad innenfor klimarobust og bærekraftig vannbehandling!

Gratulerer til Ekaterina Christensen med gjennomført og vel bestått doktorgradsarbeid innenfor effektiv og bærekraftig vannbehandling med alternative koagulanter. Ekaterina Christensen har nylig avlagt sin disputas for å forsvare sin doktorgradsavhandling innenfor effektiv og bæreraftig vannbehandling med alternative koagulanter. Ekaterina er opptatt av bærekraft, og hun har studert bruken av kitosan og zirkonium i vannbehandling. På…

Nedre Romerike Vannverk og Skedsmo Kommune tar i bruk satellitter i verdensrommet for å finne lekkasjer av drikkevann på ledningsnettet!

Nedre Romerike Vannverk (NRV) og Skedsmo kommune i samarbeid med Teta Vannrensing AS og Avavi AS går foran og demonstrerer verdien av innovasjon og samarbeid for å oppnå mer bærekraftig vannforvaltning. Gjennom bruk av ny teknologi avdekkes lekkasjer av drikkevann på ledningsnettet.Drikkevann på avveie er en av vår tids store utfordringer sier daglig leder Thomes…

Ølen vassverk – innovasjon har gitt økonomiske og miljømessige fordeler

Ølen Vassverk har gjennom innovasjon og nytenking oppnådd flere økonomiske og miljømessige gevinster i sin vannbehandlingsprosess. Ølen Vassverk var Norges første vannbehandlingsanlegg som tok i bruk kitosan som fellingskjemikalie allerede i 1999. Ved at de i investeringsprosessen den gang vurderte en alternativ koagulant som fellingskjemikalie istedenfor å velge en av de tradisjonelle, oppnådde de store…