Doktorgrad dokumenterer effekt av Tetas produkter

Ekaterina Christensen avla sin disputas for å forsvare sin doktorgradsavhandling innenfor effektiv og bæreraftig vannbehandling med alternative koagulanter høsten 2018. Ekaterina er opptatt av bærekraft, og hun har studert bruken av kitosan og zirkonium i vannbehandling. På hennes disputasdag var foreskrevet emne for prøveforelesningen «Hvordan tilpasse nordisk drikkevannbehandling til et forandrende klima».

Doktorgradsavhandlingen viser til at begge koagulentene kan gi både økonomisk og effektiv vannbehandling. Bruk av kitosan i vannbehandling kan redusere mengden slam ned til rundt en fjerdedel, og bruk av zirkonium kan bidra til at mengden renset drikkevann økes samtidig som bruken av polymer og energi kan bli redusert gjennom håndteringen av spylevann.

Teta Vannrensing er imponert over arbeidet hun har nedlagt, og peker på at arbeidet hun har gjort kan fremme innovasjon og økt bærekraft i vannbransjen. Det er stadig mange nye og eksisterende vannbehandlingsanlegg som benytter jern og aluminium som fellingskjemikalie, mens alternative koagulanter kan bidra til store besparelser av ressurser innenfor både forbruk av rent vann, kjemikalier, energi og mengde slam som et mer bærekraftig alternativ.

Teta Vannrensing kan tilby vannrensing med kitosan og zirkonium gjennom sine merkevarer KitoFlokk™ og Aquator, og flere av våre kunder velger Ekaterina Christensen som sin rådgiver innenfor vannbehandling med alternative koagulanter.

Vannbehandling i et nordisk miljø krever klimarobuste løsninger, og arbeidet Ekaterina ha nedlagt kan vise til effektive, ressursbesparende, robuste og økonomisk fordelaktige løsninger som fremmer både bærekraft og innovasjon.

Se også pressemeldingene fra NMBU i forbindelse med disputasen. 

https://www.nmbu.no/forskning/disputaser/pressemeldinger/node/35648

https://www.nmbu.no/forskning/disputaser/nye/node/35567