Tjenester

fra råvann til drikkevann

Endring i råvannskvalitet krever robuste koagulanter for å oppnå stabil drift og stabil vannkvalitet på drikkevannet som skal leveres til befolkningen. Våre produkter bidrar til besparelse av både energi og forbruk av vann i renseprosessen, samt at produktene er miljøriktige. I en kjemisk renseprosess vil vårt hovedprodukt KitoFlokk™ bidra til betydelig reduksjon av slamproduksjon som igjen bidrar til lavere kjemikalie- og energiforbruk. Effekten av våre produkter er dokumentert gjennom to ulike doktorgradsavhandlinger, og de kan erstatte tradisjonelle syntetiske koagulanter uavhengig av valgt teknologi.

Rensing av industrivann

Etterspørselen etter sikre og rene måter å behandle avløpsvann fra industri er økende. Nye krav og fremtidens reguleringer vil stille økende krav til utslipp fra industri. Både næringsmiddelindustrien, fabrikker, oljeindustrien, gruver andre som har utslipp av vann til enten natur eller avløp kan forvente seg strengere krav. Behovet for nye løsninger øker i takt med den voksende befolkningen, og det som i mange tilfeller ikke kommer godt nok frem er at nye løsninger både kan spare ressurser, kostnader og miljøet.